Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

MEVZUAT :

ŞÖNİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR :

SORU: ŞÖNİM nedir?

CEVAP: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kurulmuş ve yürüteceği hizmet ve faaliyetler söz konusu kanun ile düzenlenmiş olan kuruluşlardır. ŞÖNİM gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı merkezlerdir.

SORU: ŞÖNİM’ de ne gibi hizmetler verilmektedir?

CEVAP: 6284 sayılı Kanunun 15 ve 16 ıncı maddelerinde korunan kişi ve şiddet uygulayana yönelik ŞÖNİM’ lerde yürütülecek hizmetler üç ana başlıkta belirlenmiştir:

          1- Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler,

          2- Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler,

          3- Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetlerdir. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinde gerek şiddet mağduruna gerek şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere merkez bünyesinde Koordinasyon hizmetleri, Psiko-sosyal destek hizmetleri, Hukuki destek hizmetleri, Eğitim destek hizmetleri, Sağlık destek hizmetleri, Çağrı Destek hizmetleri sunulması yer almaktadır.

SORU: ŞÖNİM’lerin Şiddetin Önlenmesi ve Tedbir Kararlarının İzlenmesine Yönelik Hizmetleri nelerdir?

CEVAP: ŞÖNİM’lerin Şiddetin Önlenmesi ve Tedbir Kararlarının İzlenmesine Yönelik Hizmetleri şu şekildedir:

          • Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım ve benzeri hizmetleri koordine etmek,

          • Gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına, uygulanmasına ve sonlandırılmasına yönelik ilgili mercilere başvuruda bulunmak,

          • Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının izlenmesi amacı ile elektronik veri sistemine gerekli veri girişini yapmak,

          • Şiddetin sonlandırılmasına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,

          • Sivil toplum kuruluşları ile şiddetin önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması ile insan hakları konularında gizlilik ilkesine uygun olarak çalışmalar yapmak.

SORU: ŞÖNİM’lerin Şiddet Mağduru Kişilere Yönelik Hizmetleri nelerdir?

CEVAP: ŞÖNİM’lerin şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetleri şu şekildedir:

          • Barınma

          • Geçici maddi yardım

          • Rehberlik ve danışmanlık

          • Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına alınma

          • Kreş yardımı

          • Hukuki destek

          • Tıbbi destek

          • İstihdama yönelik destek

SORU: ŞÖNİM’lerin şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetleri nelerdir?

CEVAP: ŞÖNİM’lerin şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetleri şu şekildedir:

          • Mahkeme kararlarının izlenmesi ve uygulanması

          • Eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme

          • Sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme

          • Meslek edindirme kurslarına yönlendirme

SORU: ŞÖNİM’ler hangi illerde bulunmaktadır?

CEVAP: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Ekim 2018 itibariyle 79 ilde hizmet vermekte olup, 81 ile yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

SORU: ŞÖNİM olmayan illerde 6284 sayılı Kanun kapsamında yer alan hizmetleri hangi kuruluşlar sunmaktadır?

CEVAP: 6284 Sayılı Kanun’un 1.Geçici Maddesinde ŞÖNİM’lerin kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar merkezlerin görevlerinin Bakanlık tarafından belirlenen birimlerce yerine getirileceği hükmü yer almış olup, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliği 2.Geçici Maddesi ile bu görev Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine verilmiştir.

SORU: ŞÖNİM’lerde kimler ve hangi unvana sahip kişiler görev yapmaktadır?

CEVAP: ŞÖNİM’lerde müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, hemşire, memur, güvenlik ve temizlik personeli vb. personel görev yapmakta olup, çalışanlar tercihen kadın personel arasından seçilmektedir.

SORU: 6284 sayılı Kanun kapsamında hangi tedbir kararları verilmektedir? Verilen tedbir kararlarının süresi ne kadardır ve uzatılabilir mi?

CEVAP: 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kanun ile Barınma, Geçici Maddi Yardım, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti, Korunma, Kreş Yardımı, İş Yerinin Değiştirilmesi, Eşinden Ayrı Yerleşim Yeri Belirlenmesi, Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması, Tanık Koruma gibi koruyucu tedbir kararları mülki amir ve hakim tarafından alınabilmekte olup Konuttan Uzaklaştırma, İşyerine veya Konuta yaklaşmama Çocuk ile İlişkinin Düzenlenmesi, Yakınlarına veya Çocuklarına Yaklaşmama, İletişim Araçlarıyla Rahatsız Etmeme, Alkol Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmama gibi önleyici tedbir kararları hakim tarafından alınabilmektedir. Söz konusu tedbir kararlarından bazıları gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirlerince de alınabilmektedir. Kolluk amiri tarafından alınan tedbir kararı kararın alındığı tarihi takip eden iş günü içinde tedbir kararının niteliğine göre mülki amirin veya hakimin onayına sunulmaktadır. Mülki amir tarafından kırk sekiz saat içinde, hakim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden ortadan kalkar. Kanun kapsamında verilen tedbir kararları ilk defasında en çok altı ay için verilebilmekte olup şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine süresinin veya şeklinin değiştirilmesine kaldırılmasına ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.